Ve Sbírce vyšel například zákon č.504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. Publikován byl také zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nebo zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

Ve Sbírce také vyšly tři zákony, jež vrátil prezident Václav Klaus do Poslanecké sněmovny, která následně jeho veto přehlasovala. Je to konkrétně zákon č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, dále zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kromě zmíněných zákonů vyšlo poslední prosincový den ve Sbírce především velké množství vyhlášek. Jde hlavně o vyhlášky k energetice z Ministerstva průmyslu a obchodu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti k exekučnímu řádu. Ty se týkají například centrální evidence exekucí, odměny za výkon exekuční činnosti nebo součinnosti třetích osob při výkonu exekuce.

Ministerstvo také publikovalo vyhlášky k provedení zákona o advokacii, které nově upravují třeba advokátní zkoušky nebo advokátní tarif. Své vyhlášky publikovaly také Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí nebo Ministerstvo obrany.