Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech zapracovává příslušné směrnice Evropské unie týkající se oblasti kolektivního investování, především směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD).

V novém zákoně dojde k oddělení úpravy povinností obhospodařovatele a administrátora podílových fondů. Nově každý investiční fond bude muset mít obhospodařovatele, který bude mít na starosti portfolio management a řízení rizik, a administrátora, který bude provádět administraci fondů. Obě funkce bude moci vykonávat jedna osoba nebo administrátorem bude externí subjekt.

Zavedeny také budou nové právní formy investičních fondů. Platná úprava připouští pro investiční fond jen akciovou společnost a podílový fond, nově tam bude patřit také akciová společnost s proměnlivým kapitálem, svěřenský fond a komanditní společnost na investiční listy.

Další změna v navrhované úpravě se týká fondů kvalifikovaných investorů. Ty by již nadále neměly patřit mezi fondy kolektivního investování.

Více o nové úpravě investičních společností a investičních fondů si můžete přečíst v prosincovém čísle Právního rádce.