Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Zákon upravuje navrácení majetku zabaveného komunistickým režimem církvím. Předpis bude účinný od 1. ledna 2013.

V částce 150 Sbírky zákonů bylo publikováno celkem šest vyhlášek, například vyhláška Ministerstva financí č. 408/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. Další vyhlášky vydalo Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství nebo Česká národní banka.

V částce 151 byla publikována pouze jedna vyhláška Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni znečišťování.

Ministerstvo zemědělství rozeslalo prostřednictvím Sbírky další vyhlášky v částkách 152 a 153. Jednou z nich je vyhláška č. 416/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů. Jiné dvě vyhlášky se týkají ochrany pokusných a usmrcovaných zvířat.

V částce 154 Sbírky zákonů vyšly dvě vyhlášky Ministerstva financí, konkrétně vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a vyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu. Své vyhlášky zde publikovalo také Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Česká národní banka.

V částce 155 vyšel zmíněný zákon a v částce 156 nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013.