Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony má za cíl zejména zjednodušení územního a stavebního řízení. Zákon tak třeba zkracuje lhůty nebo rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.

První z dalších zmíněných právních předpisů je nařízení vlády č. 325/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Předpis upravuje postup při uplatnění slevy na mýtném.

Druhým vydaným nařízením je nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, které mj. určuje požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance či způsob stanovení úspory emisí skleníkových plynů. Nařízení nabývá účinnosti od 1. listopadu.