Oba zmínění akademici také působí na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK v Praze, Salač jako docent, Plecitý jako profesor. Salač je na webových stránkách právnické fakulty v tuto chvíli uveden také například jako vedoucí Centra zdravotnického práva. Na stránkách policejní akademie je nyní Vladimír Plecitý uveden jako vedoucí Katedry soukromoprávních disciplín, Salač je pak podle nich pověřen řízením této katedry.

Autoři: Jan Januš