Nový občanský zákoník,1 na rozdíl od občanského zákoníku z r. 1964 po jeho novelizaci zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník,2 a od obchodního zákoníku,3 při úpravě právnických osob nerozlišuje mezi přímým jednáním právnické osoby a jejím zastoupením. Podle koncepce zvolené v novém občanském zákoníku je právnická osoba při právních jednáních vždy zastoupena (viz § 161 až 166 ObčZ). Podle koncepce občanského zákoníku 1964 jednala právnická osoba přímo svým statutárním orgánem, nebo za ni jednali zástupci.4 Ještě precizněji vystihoval toto pojetí § 13 odst. 1 ObchZ, který stanovil, že právnická osoba jedná statutárním orgánem, nebo za ni jedná zástupce. Zvláštní druhy zastoupení pak obsahoval § 14 ObchZ (prokura) a § 15 ObchZ (zástupce při provozu podniku).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?