V minulých číslech Právního rádce jsme vám představili zcela nové právní předpisy v oblasti správního trestání, a to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ("zákon o odpovědnosti za přestupky"), zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ("zákon o některých přestupcích") a rámcově také zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích ("tzv. změnový zákon", články zabývající se touto problematikou naleznete v číslech 5/2017, 6/2017 a 9/2017 Právního rádce). Všechny tyto tři zákony tvoří tzv. kodifikační balíček správního práva trestního.

Již jsme vás informovali, že změnový zákon novelizuje přibližně 250 právních předpisů prostupujících celým spektrem veřejné správy. V minulém čísle Právního rádce jsme se věnovali dopadům rekodifikace správního trestání na oblast veřejných zakázek.

Ochrana hospodářské soutěže

Změnový zákon do zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů ("ZOHS") přináší následující zásadní změny, které budou do detailu rozebrány níže:

- terminologické změny, kdy se pojem správní delikt mění na pojem přestupek a pojem sankce na pojem trest;

- vymezení ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky, která se na přestupky na úseku ochrany hospodářské soutěže nepoužijí;

- nový text § 22b ZOHS - společná ustanovení k přestupkům;

- nové ustanovení § 23 ZOHS upravující promlčecí dobu.

Na první pohled se může zdát, že rekodifikace správního trestání je značně obsáhlá, a bude tedy výrazně promítnuta do řízení o správních deliktech v oblasti hospodářské soutěže. Po detailním zhodnocení nové právní úpravy lze však dospět k závěru, že předmětná novelizace nepřináší zásadní převrat a jedná se do značné míry o pouhou kodifikaci judikatury Nejvyššího správního soudu ("NSS") v oblasti správního trestání. Tato rozhodovací praxe již delší dobu u správních deliktů (včetně protisoutěžních jednání) judikuje, že se pravidla platná pro trestní právo aplikují analogicky i na správní trestání, a to i v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Na druhou stranu, vzhledem k existenci konstantní a zaužívané praxe v oblasti práva hospodářské soutěže, jakož i jeho úzkému vztahu k právu Evropské unie, byl velký počet ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky z aplikace na tento úsek veřejné správy vyloučen, což je konkrétně popsáno níže v tomto textu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?