Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), ukládá povinným subjektům povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv, přičemž dle § 6 odst. 1 zákona je od 1. července 2017 uveřejnění v registru podmínkou účinnosti smlouvy. Zákon se však v podstatě nevyjadřuje k otázce uveřejňování dodatků k povinně uveřejňovaným smlouvám. Ve vztahu k dodatkům výslovně upravuje pouze situaci, kdy je uzavírán dodatek ke smlouvám před nabytím účinnosti zákona o registru smluv, které by jinak podléhaly uveřejňovací povinnosti. V případě těchto smluv se uplatní § 8 odst. 3 zákona o registru smluv, který stanovuje, že v případě uzavření dohody, kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, uveřejní se v registru smluv tato dohoda a spolu s ní i "původní" smlouva.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?