Ministerstvo financí v únoru tohoto roku rozeslalo do zkráceného připomínkového řízení zásadní novelu daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Co vlastně novela upravuje a jakým způsobem se může dotknout práv a povinností advokátů, daňových poradců a notářů?

Jsa advokát, budu se v tomto textu věnovat především postavení advokáta a dopadu případného přijetí novely daňového řádu na advokátní stav. Zákon o advokacii ukládá každému advokátovi povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Této povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient, a to písemnou formou. Zproštění musí být adresováno advokátovi či provedeno ústně do protokolu v případě řízení před soudem. Práva, avšak také povinnosti mlčenlivosti se advokát může dovolávat vůči všem, včetně orgánů státní správy. Jedná se o velmi starý princip, který má své kořeny v právu starověké římské republiky. V anglosaském právu se tento princip nazývá attorney privilege. Je to tedy privilegium mj. ve vztahu k státním orgánům, v zásadě působí vůči všem, i když není absolutní (viz např. povinnost překazit spáchání trestného činu).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?