Miloslav Kala - prezident NKÚ
Miloslav Kala - prezident NKÚ
autor: HN - Jiří Koťátko

V minulosti jste kritizoval návrhy na rozšíření pravomocí NKÚ. Jak hodnotíte aktuální novelu?

Tato novela je křehký kompromis, který je pro NKÚ přijatelný a který vzešel z více než ročního projednávání se všemi zainteresovanými skupinami. Vím, jak komplikované bylo najít společnou řeč, a velmi bych ocenil, kdyby se do tohoto vyváženého návrhu již zásadním způsobem nezasahovalo, protože to může mít velmi negativní dopad na to, jak by rozšíření působnosti NKÚ nakonec v praxi vypadalo.

Kontroly ve městech a obcích by ale podle návrhu měly nabíhat postupně.

Myslím, že jisté přechodné období, po které bude nová působnost NKÚ nabíhat do praxe, je namístě. Úřad se na rozšíření působnosti již dlouho připravuje, ale ostrý start v novém režimu je něco, co si stejně nejdřív musíme otestovat v rámci pilotních kontrol. V tomto smyslu nám postupné nabíhání rozšíření působnosti vyhovuje.

Kolik kontrol by měl NKÚ v obcích a městech uskutečnit?

Mělo by se jednat o deset až dvacet kontrol ročně. Přesný počet se bude odvíjet od jejich rozsahu a zaměření.

Obcí je ale v Česku přes šest tisíc. Podle jakého klíče budete vybírat ty, jejichž hospodaření zkontrolujete?

Poslouží k tomu nástroje, díky kterým jsme schopni hromadně zpracovávat data z nejrůznějších systémů. Ty totiž obsahují neuvěřitelné množství informací, které pokud shromáždíme - k tomu například budujeme datový sklad -, očistíme a vyhodnotíme, získáme vypovídající srovnání mezi jednotlivými obcemi stejné kategorie, velikosti, ekonomické situace a podobně. Na fyzickou kontrolu se vydáme až do těch obcí, které se budou objektivně vymykat průměrným hodnotám. Jde nám především o to, abychom kontrolované obce zbytečně nezatěžovali a abychom si sami nejdřív shromáždili všechny dostupné informace, aniž bychom si o ně museli říkat přímo na radnicích a obecních úřadech.

Na co se úřad při kontrolách zaměří?

Chceme, aby naše kontroly přinesly informace, které poslouží nejen kontrolované obci, ale starostům všech srovnatelných obcí v zemi. Copak vás by jako starostu, ale i jako občana nezajímalo, jestli třeba za úklid ulic nebo údržbu zeleně neplatíte mnohem víc než většina stejně velkých měst v zemi?

V souvislosti s novelou vám přibude práce. Plánujete kvůli tomu přijímat nové zaměstnance?

Počítáme s tím, že v prvních třech letech bychom v souvislosti s rozšířením působnosti nabrali vždy 10 nových kontrolorů. Dohromady půjde tedy o 30 zaměstnanců. Nicméně zároveň plánujeme změnu organizační struktury úřadu tak, abychom dalších zhruba 30 kontrolorů vyčlenili na kontrolu obcí, měst a krajů z řad současných zaměstnanců. Celkem by se tak v budoucnu mělo kontrolou samospráv zabývat přes 60 lidí.

Další novinkou, s níž návrh zákona o NKÚ počítá, jsou kontroly ve společnostech s majetkovou účastí státu. Zvlášť nevládní organizace do této právní úpravy vkládají velké naděje. Je to opravdu tak důležité?

Z hlediska funkčnosti navrhované novely je zásadní, aby možnost kontrolovat obce doprovázela i možnost prověřit společnosti, v nichž mají obce, města a kraje svůj podíl. Pokud bychom totiž řekli, že NKÚ do těchto společností nebude moct jít na kontrolu, může se stát, že zastupitelé vyvedou obecní či městský majetek právě do těchto firem. Tím by se opět ocitl mimo kontrolu NKÚ, který je jediným externím auditorem státu. Kontrola samospráv a kontrola firem s jejich majetkovým podílem jsou podle mého názoru spojité nádoby.

V souvislosti s chystaným rozšířením pravomocí NKÚ se často mluví o duplicitě kontrol v obcích a krajích. Dohlíží na ně třeba i finanční úřady nebo ministerstvo financí.

Problém duplicity kontrol existuje, ale fakticky se nikterak netýká rozšíření naší působnosti. NKÚ je totiž jediná externí nezávislá kontrola státu. Chápu obavy starostů z dalších kontrol a také vím, že mají v obou komorách parlamentu velký vliv. Mojí rolí teď je vysvětlit, že naším cílem není obce, města a kraje terorizovat, ale naopak jim pomáhat tím, že jim poskytneme unikátní informace, které od nikoho jiného nedostanou a které jim pomohou podívat se na svou práci s odstupem a ve světle zkušeností ostatních obcí. Sám jsem byl starostou a vím, že takové informace bych uvítal.

 

Miloslav Kala

- Od března 2013 je prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, předtím zde pět let působil ve funkci viceprezidenta.
- Vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně.
- Až do roku 1996 byl zaměstnán v Adamovských strojírnách (Adast).
- V roce 2000 byl zvolen starostou města Blansko, funkci vykonával dva roky.
- V letech 2002 až 2008 byl poslancem za ČSSD.

 

Rozhovor vyšel 5. listopadu v časopise Ekonom.