Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Konkrétně jde o sdělení čísla 149/2012 Sb. až 152/2012 Sb. Během května prostřednictvím Sbírky rozeslaly sdělení také Ministersvo práce a sociálních věcí ČR (sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory a sdělení č. 153/2012 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně) a Ministersvo vnitra ČR (obě se týkají vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí).

Ve Sbírce v květnu vyšly zatím dvě nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu a nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu.

Pokud jde o vyhlášky, ve Sbírce vyšla vyhláška č. 144/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, vyhláška č. 160/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnostiStátního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv či vyhláška č. 161/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle toho byla prostřednictvím Sbírky zákonů rozeslána také částka 56, která je složena z šesti vyhlášek, které se týkají práva životního prostředí. Obsahuje jednak vyhlášky, jimiž se vyhlašují konkrétní národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a jednak vyhlášku č. 159/2012 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.

Autoři: Jan Januš